Announcement

ขอให้นักศึกษาทุกคนศึกษาบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนเพื่อทำกิจกรรม และแบบฝึกหัด
ทุกวันจะมีการทดสอบก่อนเข้าเรียน โดยศึกษาจาก Course Outline หากมีข้อสงสัย
นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง email ในหน้าแรก
ทีมอาจารย์ผู้สอน
 27 ก.ค.56
Comments