ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่ Site รายวิชา FI222 
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
                          

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุดในการเรียนวิชานี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนใน e-Profile เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา และทีมผู้สอน พร้อมรับข้อมูลข่าวสารในรายวิชารวมถึงไฟล์เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในบทต่างๆ ได้ที่ Site รายวิชานี้
 

ทีมอาจารย์ผู้สอนวิชาFI222
Hit Counterhttp://bit.ly/FI222_bu56

Course Description

พื้นความรู้ บธ. 202 และ กง.212

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน ตลอดจนการใช้
งบการเงินให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจของฝ่ายบริหารCourse outline

บทที่ 1 บทนำ: องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม
บทที่ 6 งบประมาณ
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น